Make your own free website on Tripod.com

การแกว่งแบบมีคาบ

การเคลื่อนที่แบบมีคาบเป็นการเคลื่อนที่ซึ่งซ้ำตัวเองเป็นรอบแน่นอน การเคลื่อนที่แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีตำแหน่งสมดุลเสถียรและมีแรงหรือทอร์กดึงกลับเมื่อวัตถุขยับออกไปจากสมดุล คาบ T คือเวลาหนึ่งรอบ ความถี่ F คือจำนวนรอบต่อเวลา

ฟิสิคัลเพนดูลัมเป็นวัตถุซึ่งแขวนไว้กับแกนหมุนที่อยู่ห่าง d จากจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ ถ้าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุรอบแกนหมุนคือ I ความถี่เชิงมุมและคาบของการแกว่งที่มีแอมพริจูดเล็กคือ

เมื่อแรงหน่วง ซึ่งแปรผันกับความเร็วกระทำเพิ่มเติมต่อวัตถุซึ่งกำลังแกว่งแบบ SHM เราเรียกการเคลื่อนที่ว่าการเคลื่อนที่แบบถูกหน่วง สำหรับแรงหน่วงขนาดเล็ก

ความถี่เชิงมุมของการสั่น มีค่าเป็นไปตามสมการ

การเคลื่อนที่นี้เกิดขึ้นเมื่อ ซึ่งเป็นเงื่อนไขการหน่วงต่ำ เมื่อ ระบบถูกหน่วงอย่างวิกฤติและไม่แกว่งอีกต่อไป เมื่อ ระบบถูกหน่วงเกิน เมื่อแรงขับมีค่าแปรตามเวลาแบบฟังชั่นไซน์กระทำเพิ่มเติมกับวัตถุซึ่งแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิกอย่างถูกหน่วง เราเรียกการเคลื่อนที่ซึ่งเกิดขึ้นว่าการแกว่งกวัดแบบเสริมแรงแอมพลิจูดมีค่าเป็นฟังก์ชันของความถี่เชิงมุม ตามสมการ

แอมพลิจูดมีขนาดถึงค่าสูงสุดเมื่อความถี่ของแรงขับมีค่าใกล้กับความถี่ของการกวัดแกว่งธรรมชาติของระบบ เราเรียกพฤติกรรมนี้ว่าการสั่นพ้อง

กลับหน้าแรก กลยุทธการแก้ปัญหา