Make your own free website on Tripod.com

กฎของเกาส์

1.เลือกผิวที่คุณจะใช้กฎของเกาส์ด้วย เราเรียกผิวนี้ว่าผิวของเกาส์ (Gaussian surface) ถ้าคุณกำลังหาสนามบนจุด จุดๆนั้นต้องอยู่บนผิวของเกาส์ของคุณด้วย

2.ผิวของเกาส์ไม่ใช้ผิววัตถุจริงๆ เป็นเพียงผิวที่เราจินตนาการขึ้นมา

3.คุณสามารถหาค่าอินทิเกรตในกฎของเกาส์ (โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์)ก็ต่อเมื่อผิวของเกาส์และการกระจายประจุมีสมบัติสมมาตร

4.คุณอาจมองว่าผิวของเกาส์ประกอบขึ้นจากหลายๆส่วน เช่นทรงกระบอกเกิดจากผิวข้าง รวมกับด้านหัวท้าย คุณจึงสามารถหาค่าอินทิกรัลจากผิวส่วนต่างๆมารวมกันได้

5.ถ้าสนามไฟฟ้า มีขนาดคงที่และตั้งฉากกับพื้นที่ (A) ทุกที่ ถ้ามันมีทิศออก และ

แต่ถ้า มีทิศเข้า และ

6. ถ้า เป็นเส้นสัมผัสพื้นผิว และ

กลับหน้าแรก