Make your own free website on Tripod.com

การคำนวณเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า

1) ต้องแน่ใจว่าใช้หน่วยที่สอดคล้องกัน ระยะทางต้องเป็นเมตร ประจุต้องเป็นคูลอมป์

2) เมื่อรวมสนามไฟฟ้าขนส่งที่แตกต่างของการกระจายตัวประจุ จำไว้ว่าสนามไฟฟ้าเป็นเวกเตอร์ ดังนั้นคุณจึงต้องใช้การบวกเวกเตอร์

3) หลาย ๆ ครั้งที่คุณควรใช้องค์ประกอบของเวกเตอร์เพื่อคำนวณเวกเตอร์ซัม จำแนกอย่างระมัดระวังระหว่าง สเกลาร์ เวกเตอร์ และองค์ประกอบของเวกเตอร์ กำหนดแกนพิกัดของคุณอย่างชัดเจนบนแผนภาพของคุณ และแน่ใจว่าองค์ประกอบสอดคล้องกับแกนของคุณ

4) ในการหาทิศทางของ อย่าลืมว่าเวกเตอร์ ที่ถูกสร้างโดยประจุบวกจะมีทิศชี้ออกและเข้า ถ้าสร้างด้วยประจุลบ

5) ในโจทย์บางข้อคุณต้องหาจากเส้นประจุ แผ่นประจุหรือก้อนประจุ คุณจะต้องนิยามก้อนประจุเล็ก ๆ ว่า dx ซึ่งคิดเป็นจุดได้ หาสนามไฟฟ้าที่จุดPแล้วหาทางที่จะบวกสนามจากประจุทั้งหมด มันจะง่ายกว่าในการรวมส่วนประกอบของแต่ละส่วน คุณมักจะต้องใช้การอินทิเกรตหลายๆครั้ง จนแน่ใจว่าอินทิเกรตด้วยลิมิตที่ถูกต้องโดยเฉพาะเวลาที่มีความสมมาตร ต้องแน่ใจว่าคุณไม่นับประจุซ้ำ

ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของคูลอมบกลับหน้าแรก